NULL
Bible Book: Isaiah / Jesaja
Chapter: 50
Verse: 4
Verse (to): 9

Teks: Jesaja 50:4-9

Daar word dikwels na Jes 50:4-9 as die derde “dienskneglied” verwys (vergelyk Jes 42:1-4, 49:1-6 en 52:13-53:12). Die woord “dienskneg” kom nie in hierdie gedeelte voor nie. In vers 4 word die persoon ‘n leerling genoem. Die oorspronklike woord kan ook “dissipel” beteken.
In vers 4a lees ons dat hierdie leerling of dissipel iemand is wat op so ‘n wyse onderrig kan gee dat dié wat moeg of moedeloos is, bemoedig word. Die volgende twee frases (verse 4b en 5a) vertel iets noemenswaardig van hierdie persoon: hy (of sy) het die vermoë om te luister. Die gereedheid om te luister en te leer word in vers 6 gevolg deur ‘n gewilligheid om te ly. In verse 7 tot 9 kry ons indikasies waarom hierdie persoon gewillig is om te ly: hy/sy vertrou op God as sy/haar helper en verdediger.
Dit kom voor dat daar ‘n verband bestaan tussen die dissipel se ywer om te luister en sy (of haar) gewilligheid om te ly. Is dit nie waar dat ‘n mens net werklik kan luister, werklik kan leer en begerig kan wees om geleer te word as daar ook ‘n gewilligheid is om die prys te betaal nie? Is dit nie waar dat nuwe insigte in die Koninkryk van God en die gebrokenheid van die wêreld waarin ons leef nie sonder ‘n prys kom nie? Is dit nie waar dat hierdie prys dikwels die gewilligheid is om betrokke te raak by die stukkende wêreld en daarom betrokke te raak by lyding nie?
Ek dink daar is ‘n verband tussen hierdie dissipel se ywer om te leer, sy/haar gewilligheid om te ly en die gawe om woorde van onderrig en bemoediging te spreek: “Die Here my God het my geleer om die regte woorde te gebruik sodat ek dié wat moeg is, kan moed inpraat” (vers 4a). Hierdie dissipel kan woorde van wysheid en troos spreek want hy/sy het geleer deur te luister en ook deur lyding.
Hierdie week fokus Christene wêreldwyd op die lydensweg en kruis van Christus. As ons dit doen met die ywer om te leer en die gewilligheid om te volg, sal ons woorde van onderrig en bemoediging hê vir hulle wat swaarkry.
Om oor na te dink (of te bespreek): Watter meganismes gebruik ek (ons) om myself (onsself) van enige vorm van lyding af te skerm? Wat sê Jes 50:4-9 van hierdie meganismes?
Author: N du Toit (Ds)
Language: Afrikaans