Bible Book: Romans / Romeine
Chapter: 6
Verse: 12
Verse (to): 23

 

Romeine 6:12-23

Na Paulus ons verlossing uit die slawerny van sonde deur die dood en opstanding van Jesus Christus in verse 1-11 beskryf het, fokus hy nou op die praktiese implikasies van hierdie nuwe lewe. Volgens vers 12 handel dit oor wat ons met ons liggame doen.
Die uitdaging daarvan om vanuit die werklikheid van ons verlossing te leef, is om die ledemate van ons liggame as instrumente om God te dien, te gebruik (vers 13). Hierdie gedagte word in vers 19 herhaal.
Dit is merkwaardig dat Paulus hierdie liggaamlike taal in die hoofstuk gebruik. En dit is insiggewend dat hy nie net na ons liggame en ledemate in negatiewe terme verwys, dat dit gebruik kan word om te sondig nie, maar ook positief as instrumente wat God se geregtigheid moet dien.
Iemand het terreg daarop gewys dat Paulus hiermee ‘n positiewe waardering van ons liggame aan die orde stel.
Waarom het ons liggame? Het ons hande om ander met geweld seer te maak? Het ons vingers om sodat ons die kwaad in ander kan uitwys? Het ons ‘n stem sodat ons mense met veroordelende opmerkings kan verkleineer? Het ons oë sodat ons op ons naaste kan neersien?
Waarom het ons liggame? Elke ledemaat is bedoel as instrument van geregtigheid, verklaar Paulus in vers 13. Ons hande is bedoel om hulle wat gestruikel het, te help. Ons oë om randfigure raak te sien. Ons stemme om namens hulle wat swaarkry, te praat.
Daarom is oorwinning oor sonde nie net om níé jou ligaam te gebruik nie – dit is om jou liggaam te gebrúík “om te doen wat God wil” (vers 13, 1993 vertaling).
Om oor na te dink (of te bespreek): Hoe help jou geloof jou om ‘n positiewe ingesteldheid oor jou liggaam te hê?
Author: N du Toit (Ds)
Language: Afrikaans