Submitted by Visitor (not verified) on Mon, 07/12/2009 – 13:41
Bible Book: Habakuk
Chapter: 2
Verse: 1 – 20

Habakuk 2 – eintlik die hele boek van Habakuk – staan teenoor ons pogings om enkelvoudige antwoorde te gee wanneer mense swaarkry en daarom met God worstel. Wie erns maak met Habakuk se worsteling met God en dit wat hy aan ons deurgee van wat hy van God ontvang het, sal nie anders kan nie as om ook met begrip (geduld) erns te maak met ‘n medemens wat met God (of met sy / haar lewensomstandighede) worstel. Daarom word die gemeente deur hierdie Skrifgedeelte opgeroep om ruimte te maak vir mense wat (soos Habakuk) – deur watter omstandighede ook al – ‘n (geloofs)krisis beleef.

Die konteks van Habakuk kan as dié van sosiale onreg binne Israel en die magsmisbruik van die Galdeërs beskryf word. Tog kan ons die insigte wat ons uit hierdie boek ontvang ook in ons verskillende persoonlike omstandighede “toepas”. Wanneer ons met persoonlike ontwrigting, teleurstelling, verlies, siekte (bv MIV infeksie) of selfs die dood gekonfronteer word, kan ons by Habakuk kom “stilword” en leer wat geloof beteken.
Habakuk 2 roep ons op tot geloof . Geloof wat meer is as “die geloof wat Jesus as Verlosser aanneem”. Hierdie geloof bevat elemente van vertroue, van volharding en ook van hoop.
Habakuk leer nie net nie – die boek troos ook. Die troos wat ons uit Habakuk se verhaal ontvang, lê nie in beloftes van uitkoms (beëindiging van die swaar) nie, maar in die versekering dat God getrou is. Daarom kan ons ook te midde van die MIV pandemie vertrou, volhard en hoop.

Author: N du Toit (Ds)
Language: Afrikaans