Submitted by Visitor (not verified) on Fri, 18/11/2011 – 11:41
Year A (2010-2011)
Bible Book: Genesis
Chapter: 15
Verse: 1 – 18
Teks: Genesis 15:1-18

Die verhaal (in Genesis 15) van hoe God met Abram verbond sluit, kan in die taal van Luther beskryf word as die verhaal van hoe God Abram se twyfel tot troos bring.

Die betekenis van God se genadeverbond, wat in Christus ook vir ons insluit, het inderdaad ’n troos-karakter. Die feit dat God in Genesis 15 die verbond “eensydig” bekragtig en daarmee die verantwoordelikheid vir die instandhouding om Homself neem, verseker Abram (en ons) dat hierdie verbond sal standhou.

Dat God in Genesis 15 “eensydig” optree, beteken egter nie dat ons van verbondsluiting weerhou word nie. Ons bring ons kinders om die doop te ontvang, ons belowe ons trou met belydenisaflegging, ons trou met ’n huweliksmaat, ons verbind ons as gemeente om hierdie of daardie projek aan te pak, ensovoorts.

Wanneer gelowiges hulle verbind om God te dien en die liefde van Christus uit te leef, skep dit veiligheid en troos vir ander. Dink byvoorbeeld aan die veiligheid en troos wat doopouers se verbintenis aan hulle kinders gee.

Hier volg ’n verbintenis wat opgestel is vir die bekendstelling van ’n kort video oor MIV en vigs deur die VGK. Deur die spesifieke verwysing na die VGK en die Belydenis van Belhar aan te pas, kan dit in enige gemeente gebruik word.

’n MIV en VIGS Belofte

(Hierdie belofte is gebruik by die uitreiking van die video: The URCSA Cares)

Leier. In dankbaarheid verbind ons onsself aan ’n gemeente wat omgee, haar beywer vir geregtigheid en wat versorgend wil wees.
Gemeente. Ons kom ooreen om ons te verbind aan God en aan mekaar.

L. Soos God ons liefhet en vir ons sorg, sal ons ook vir mekaar daar wees.
G. Ons verwelkom in ons gemeente en ons kerk almal wie se lewens deur MIV-infeksie geraak is en wat met vigs leef. Ons sê dit aan almal: Soos God ons in sy verbond verwelkom, verwelkom ons julle in die Verenigende Gereformeerde Kerk.

L. Ons is ’n gemeente wat geregtigheid nastreef deur ons erkenning van die Belydenis van Belhar.
G. As ’n Kerk sal ons alle vorme van diskriminasie teen mense wat met MIV en vigs leef, teenstaan.

L. Ons is ’n gemeente wat versorgend wil lewe.
G. Ons sal mekaar versorg en liefhê soos God ons in Christus liefgehad het. Ons sal bid vir die genesing van God se skepping. Ons sal Christus se teenwoordigheid in mekaar se lewens wees, veral in die lewens van diegene wat met MIV en vigs leef. Ons sal getuies wees van God se onvoorwaardelike liefde.

L. Deur die voorbeeld van Christus is ons sterker in geloof, edeler en sagmoediger van gees.
G. Deur Christus die Verlosser en die krag van die Heilige Gees en God se goedheid en genade, is ons vrygemaak om onvoorwaardelik lief te hê, te dien, te getuig en om te gee.

L. Laat ons dan nou saam, as mense van God, belowe om om te gee.
G. As lede van die Verenigende Gereformeerde Kerk in Suider Afrika, beloof ons saam in die Naam van God, om mense wat saamleef met MIV en vigs daarvan te verseker dat hulle nooit ons Christelike liefde, sorg en deernis sal ontbeer nie. Ons beroep ons op Christus se woorde in Mattheus 25: “Ek was honger, en julle het My iets gegee om te eet; Ek was dors, en julle het My iets gegee om te drink; Ek was ’n vreemdeling, en julle het My gehuisves; siek, en julle het My besoek.” Ons sal ons belofte gestand doen: Ons moet staan waar God staan.

Leier: Gaan en volg Christus!

AANSTEEK VAN DIE MIV EN VIGS KERS

Author: du Toit N (Ds)
Language: Afrikaans