Submitted by Visitor (not verified) on Mon, 07/12/2009 – 12:51
Bible Book: Genesis
Chapter: 41
Verse: 1 – 57
Teks: Genesis 41

Genesis 41 vertel hoe Josef, wat deur sy broers verwerp en verkoop is en as slaaf veronreg is sodat hy in die tronk beland, uiteindelik (13 jaar later!) as onderkoning oor Egipte aangestel word. In ‘n sekere sin kom Josef se drome hiermee tot vervulling (nie volledig nie, want sy broers en pa is nog onbewus daarvan). Dit word egter ook duidelik dat die verhaal van Josef nie net om Josef as individu gaan nie – dit gaan oor Israel en die behoud van baie lewens.

Die verhaal vertel dat God vir Josef insluit in sy groot en onbegryplike weë wat die natuur en die lotgevalle van nasies bepaal, maar in die besonder vir die behoud van die nageslag van Abraham (deur wie die nasies geseën sal word) sorg.

Vir die verteller van die Josefverhaal is die vrae of God die hongersnood kon voorkom het en of God die hongersnood wou gebruik om mense te straf, nie ter sprake nie. In dié verhaal word die sewe maer jare nie as straf aangekondig nie. Al wat hieroor gesê word, is dat dit vas en seker so sal gebeur. Wat wel vertel word, is dat God op ‘n wonderlike manier voorsiening maak dat daar in Egipte genoeg voedsel opgegaar word sodat die komende hongersnood nie die nasies (en saam met hulle Abraham se nageslag) sou uitroei nie.

Dat God vir Josef in sy plan insluit en as intrument gebruik hang volgens die verteller daarmee saam dat Josef oor sekere eienskappe beskik, dat sy karakter ontwikkel en dat God aan hom spesifieke vermoëns gee. Wat my in Genesis 41 opval, is dat Josef die praktiese insig het om te weet wat daar tydens die sewe jare van oorvloed gedoen kan word om die sewe maer jare te oorleef. Wanneer hy deur die Farao as onderkoning aangestel word, slaag Josef ook daarin om sy plan tot uitvoering te bring. Uit die verhaal is dit duidelik dat God uitkoms voorsien het en dit is ook duidelik dat Josef se planne en die implimentering daarvan die uitkoms ‘n werklikheid gemaak het.

God kan beskik dat die MI virus (in ‘n kort tyd) van die aardbol verdwyn. Die verhaal van Genesis 41 laat my vermoed dat God waarskynliker die praktiese insig en kennis van medici, versorgers, verpleërs, beraders, bewusmakers, opleiers, predikers, ondersteuners, (ensovoorts) en in die besonder mense wat met MIV leef, sal insluit in die wyse waarop Hy die pandemie sal stuit.

In hierdie tyd van die vigspandemie moet ons voortdurend bid dat God wat oor die magte van die natuur beskik, sal ingryp en die verloop van die pandemie sal omkeer. Ons word egter ook deur die erns van die vigspandemie genoodsaak om “soos Josef” met praktiese insig te ontdek wat elkeen van ons kan doen.

Author: (Unknown)
Language: Afrikaans