Submitted by Visitor (not verified) on Tue, 08/12/2009 – 13:57
Bible Book: John / Johannes
Chapter: 8
Verse: 1 – 11
Teks: Johannes 8:1-11

Hierdie teks (wat nie deur die RCL gebruik word nie) is ‘n baie relevante Skrifgedeelte binne die konteks van die vigspandemie.

Wanneer ek die gebeure van verse 3 tot 5 vir my voorstel, “sien” ek ‘n groep waardige mans, beklee met die gesag van hulle godsdienstige en sosiale posisie wat die vrou vorentoe druk om naby Jesus te staan terwyl hulle ‘n kring rondom haar (en Jesus) vorm. Dis maklik om jou die uitdrukkings en geluide van afkeur, verontwaardiging en veroordeling van die manne voor te stel toe een van hulle volgens vers 4 en 5 sê: “hierdie vrou is op heter daad betrap waar sy owerspel gepleeg het. Moses het ons in die wet beveel om sulke vrouens te stenig, maar u, wat sê u?”

In vers 6 verduidelik die skrywer die situasie sodat die noulettende leser verbaas en verontwaardig lees: “Dit het hulle gevra om Hom uit te lok, sodat hulle iets kon kry waaroor hulle Hom kon aankla”. Die Skrifgeleerdes en fariseers se eintlike doel was om ‘n klag teen Jesus te kry!

Dit degradeer die posisie van die vrou wat daar tussen hulle staan, nog verder. Sy is minder as “sondaar” in hulle oë. Sy is bloot ‘n “objek” – ‘n handige “geval” wat hulle as “buit” wil gebruik om Jesus uit te vang. Hulle skynbare besorgdheid oor haar owerspel en die wet van Moses vervaag voor hulle slinkse planne met Jesus.

Die gebeure eindig waar Jesus en die vrou teenoor mekaar staan. Terwyl die manne sonder ‘n woord verdwyn het, tree Jesus met haar in gesprek (in teenstelling met sosiale norme) en gee haar toestemming om te gaan: “Gaan maar en moet van nou af nie meer sonde doen nie” (vers 11). Onthou dat Jesus dit ook vir ander persone gesê het (Joh 5:14 en vergelyk Mat 9:2). Jesus erken en vergewe die vrou se sonde soos wat Hy ook ander persone se sondes erken het en vergewe het (vergelyk ook Luk 7:36-50).

Jesus het die vrou nie alleen van ‘n gewisse dood gered nie, Hy het ook haar menswaardigheid herstel.

Dis tog wat mense (veral ook vroue) te midde van MIV en vigs nodig het: om met menswaardigheid te mag lewe.

Author: N du Toit (Ds)
Language: Afrikaans