Submitted by Visitor (not verified) on Mon, 21/11/2011 – 10:31
Year A (2010-2011)
Bible Book: Genesis
Chapter: 11
Verse: 1 – 9
Genesis 11:1-9

Die verhaal van die toring van Babel (Genesis 11:1-9) is moontlik een van dié bekendste verhale uit die Bybel. Is daar ‘n Kinderbybel wat dit nie met oorgawe vertel en illustreer nie? Saam met die bekendheid gaan ons idee dat ons goed weet wat die betekenis en boodskap van hierdie verhaal is. Dis mos die verhaal van God se straf op die mense se poging om …….

Die Bespreking van Enst Conradie oor Gen 11:1-9 in Buvton se “Preekstudies met liturgiese voorstelle (Advent 2003 tot Koninkrykstyd 2004)”, bl 194 e.v. slaag uitstekend daarin om aan te toon hoe die verstaan van hierdie verhaal as ‘n verhaal van God se straf op ‘n oppervlakkige lees van die teks berus. Dat hierdie oppervlakkige verstaan van die teks ‘n belangrike rol gespeel het in die uitbou van Apartheid, dwing ons tot versigtigheid om nie so maklik te dink ons weet wat ‘n Bybelgedeelte beteken en dan gebeure aan (die straf van) God toe te skryf nie.

Dit is nie net “gewone lidmate” wat van mening is dat die verspreiding van vigs in Afrika aan God se straf toegeskryf moet word nie – dit is al deur bekende predikers van kansels verkondig! Wie egter met die verhaal van Genesis 11:1-9 erns maak (om nie eers van die Nuwe Testament te praat nie), sal besef dat sulke uitsprake met ‘n oppervlakkige verstaan van die Bybel en die geskiedenis werk. Verder het dit groot lyding tot gevolg, want die gedagte dat vigs die straf van God is, dra by tot stigmatisering en veronregting.

Wanneer Gen 11:1-9 op Pinkstersondag gelees word, bring dit ons by die goeie nuus dat die Heilige Gees gekom het sodat ons kan verstaan. Waar die Gees werksaam is (leer ons uit die verhaal van die eerste Pinkster) hoor mense die evangelie in hulle eie taal, verstaan hulle dit en ontdek hulle dat hulle hul teen die Seun van God vergryp het. Toe hulle Hom laat kruisig het, het hulle “hom beskou as een wat gestraf word, wat deur God geslaan en gepynig word” (Jes 53:4). Maar nou het hulle deur die Heilige Gees ontdek dat húlle die sondaars is.

Pinkstermense kan daarom nie mense wees wat veroordelende vingers wys nie, hulle is mense wat oop hande (van gemeenskap) uitsteek.

Author: du Toit N (Ds)
Language: Afrikaans